Ileitis and jejunitis

Ileitis and jejunitis

See Chron’s disease.