Rhus toxicodendron (Eastern Poison Oak)

Rhus toxicodendron (Eastern Poison Oak)

see Toxicodendron quercifolium