Benign prostatic hypertrophy

Benign prostatic hypertrophy

See Prostatic hypertrophy, benign.